Splošni pogoji poslovanja za prijavo na e-novice

Splošni pogoji poslovanja za prijavo na e-novice

Splošni pogoji poslovanja za prijavo na e-novice

V teh splošnih pogojih poslovanja za prijavo na e-novice, podjetje Pios 365 d.o.o. uporabnikom zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami zakona.
Zakona:
– ki ureja varstvo osebnih podatkov,
– zakona, ki ureja elektronske komunikacije ter
– v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

​1. SPLOŠNO

S sprejemom teh splošnih pogojev      
1. posameznik (uporabnik) sklene pogodbo o prejemanju e-novic, s čimer pristaja na predmetne splošne pogoje in njihovo uporabo,
2. s potrditvijo bo posameznik s podjetjem Pios 365 d.o.o. sklenil pogodbo o prejemanju e-novic, s čimer bo obveščen o novostih v: ponudbi, popustih, akcijskih in posebnih ugodnostih ter aktualnih nagradnih igrah.

Osebni podatki, pridobljeni s pristopnico, bodo obdelovani za namen:

 • neposrednega trženja,
 • pošiljanja e-novic ter
 • ciljnega marketinga.

​2. PRIJAVA NA e-NOVICE

Z namenom pošiljanja e-novic podjetje Pios 365  d.o.o. s prijavo na e-novice zbira sledeče obvezne podatke:

 • e-naslov,
 • ime in priimek,
 • kontaktni telefon,
 • naziv podjetja.

Upravitelj podatkov podjetje

zbira osebne podatke izključno preko prostovoljno posredovanih osebnih podatkov ob prijavi na e-novice. S soglasjem oz. nedvoumno podanim dovoljenjem – ob vpisu elektronskega naslova se uporabnik strinja z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov za namene prejemanja e-novic.

Osebni podatki za prijavo na e-novice bodo shranjeni v bazi podatkov na varnem strežniku. Dostop do podatkov bo omogočen in na voljo samo pooblaščeni osebi za varovanje osebnih podatkov v podjetju Pios 365 d.o.o.

​3. PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

S strani uporabnika je podano dovoljenje oziroma soglasje pravna osnova za obdelavo njegovih podatkov.

Podjetje Pios 365 d.o.o. zagotavlja, da podatkov, ki jih bo prejela od uporabnikov z namenom neposrednega trženja, pošiljanja e-novic ter ciljnega marketinga, brez njihovega soglasja ne bo:
– prodajala, posojala, razkrivala ali kakorkoli drugače posredovala nepooblaščenim tretjim.

​A) SOGLASJE

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo podjetje Pios 365 d.o.o. obdelovala osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. S podajo trga soglasja se uporabnik strinja, da lahko podjetje Pios 365 d.o.o. obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih ima o uporabniku in so navedeni ob prijavi.


Pri obdelavi osebnih podatkov podjetje Pios d.o.o. le-te skrbno varuje in zagotavlja ustrezne aktivnosti varovanja podatkov.

 1. I) PREKLIC SOGLASJA

V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče in preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, na podlagi podanega soglasja, pred njegovim preklicem.

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo:

 1. pisno na naslov Pios 365 d.o.o, Jadranska cesta 27, 2000 Maribor,
 2. osebno z oddajo pisne vloge na sedežu podjetja,
 3. z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov ramut@pios.si


Podjetje Pios 365 d.o.o. v primeru preklica soglasja preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oz jih več ne obdeluje za namene, za katere je bilo podano soglasje, ter jih zbriše.

​B) OBDELAVA PODATKOV

Podjetje Pios 365 d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja elektronske komunikacije ter v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Podjetje Pios 365 d.o.o. posreduje osebne podatke, če za to obstaja izrecna podlaga v katerem od zakonov, v ostalih primerih mora imeti za posredovanje podatkov pisno izjavo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. 

Podjetje Pios 365 d.o.o.  bo osebne podatke skrbno varovalo ter preprečevalo njihove morebitne zlorabe. Osebni podatki bodo uporabljeni samo za namen neposrednega trženja, pošiljanja e-novic ter ciljnega marketinga oziroma za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje.

 

Hujšo kršitev predstavlja posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali institucijam brez dovoljenja.

 1. PRAVICE POSAMEZNIKOV

Podjetje 365 d.o.o. posamezniku na katerega se osebni podatki nanašajo na njegovo zahtevo in brez nepotrebnega odlašanja omogoča izvajanje naslednjih pravic:

 • pravica, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov (se seznani z osebnimi podatki, ki jih podjetje o njem zbira in obdeluje, o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov ter v primeru posredovanja osebnih podatkov informacijo o tem komu so bili osebni podatki posredovani in za kakšen namen)
 • pravica do popravka osebnih podatkov (posameznik lahko doseže, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke)
 • pravica do izbrisa oziroma do pozabe (posameznik ima pravico, da zahteva, da podjetje izbriše osebne podatke v zvezi z njim)
 • pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov  (posameznik ima pravico, da od podjetja zahteva, da omeji obdelavo osebnih podatkov, v kolikor posameznik oporeka točnosti podatkov)
 • pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov,
 • pravica do prenosljivosti podatkov,
 • pravica do preklica privolitve za obdelavo,
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki podjetju Pios 365 d.o.o. sporočijo pisno:

 • pisno na naslov: Pios 365 d.o.o, Jadranska cesta 27, 2000 Maribor,
 • osebno z oddajo pisne vloge na sedežu podjetja,
 • z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov ramut@pios.si
 1. A) UVELJAVLJANJE PRAVIC

Zahtevo za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic posameznik naslovi na pooblaščenca pri podjetju Pios 365 d.o.o, ki je zadolžen za varstvo osebnih podatkov posameznikov. Pooblaščena oseba je Dragica Ramut, dosegljiva je na naslednjem elektronskem naslovu dragica.ramut@pios.si

Posameznik lahko vlogo s katero uveljavlja zgoraj navedene pravice vloži elektronsko na v prejšnjem odstavku naveden elektronski naslov. Lahko po navadni pošti ali osebno na sedežu podjetja Pios 365 d.o.o..

V kolikor pooblaščenec ne ukrepa oziroma ne ugodi zahtevi posameznika mu mora v roku enega meseca od prejema zahteve sporočiti zakaj ni ukrepal. Obvestiti ga mora o možnosti vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in možnosti uveljavljana pravnih sredstev.

Odgovor na vlogo pooblaščenec posamezniku pošlje po pošti na naslov, ki ga je posredoval posameznik v vlogi, ali preko elektronskega naslova iz katerega je posameznik posredoval vlogo. V primeru, ko se odgovor na vlogo pošlje po elektronski pošti pooblaščenec poskrbi, da je vloga v zaklenjeni obliki.

 1. I) PRAVICA DO PRITOŽBE

V primeru, da uporabnik meni, da podjetje Pios 365 d.o.o. krši uporabnikove pravice pri obdelavi osebnih podatkov, lahko vloži pritožb.

Uporabnik pritožbo pošlje

 1. na naslov: Pios 365 d.o.o, Jadranska cesta 27, 2000 Maribor,
 2. odda osebno na sedežu podjetja ali
 3. po elektronski pošti na naslov ramut@pios.si.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, ki je v Republiki Sloveniji nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

​B) ODJAVA

Uporabnik lahko kadarkoli pisno na elektronski naslov dragica.ramut@pios.si ali s klikom na gumb ODJAVA v e-novicah upravljalcu osebnih podatkov poda zahtevo, da ta trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke, ki jih uporablja za namen neposrednega trženja, pošiljanja e-novic ter ciljnega marketinga. Zahtevi za odjavo bo ugodeno v zakonskem roku 15-ih dni od dneva prejema zahteve. V nadaljnjem roku petih dni bo uporabnik o prenehanju obdelovanja osebnih podatkov obveščen preko elektronske pošte.

​5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Pios 365 d.o.o.  zagotavlja varnost osebnih podatkov, in sicer na način, da se varuje programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, pri čemer  pa nepooblaščene osebe nimajo dostopa do osebnih podatkov. Podjetje zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov.

Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščene osebe vendar le v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih delovnih nalog.

Pooblaščeni delavci osebnih podatkov uporabnikov ne smejo sporočiti tretjim osebam, razen v primerih, določenih z zakonskimi predpisi, na podlagi katerih so zbrani, ali s soglasjem delavca, na katerega se nanašajo osebni podatki, niti jih ne smejo same uporabljati ali omogočiti, da bi jih uporabljale tretje osebe. 

Obveza varovanja osebnih podatkov, s katerimi se delavec seznani pri svojem delu v podjetju Pios 365 d.o.o., traja tudi po prenehanju delovnega razmerja s podjetjem.

 1. ​HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
 2. Podjetje Pios 365 d.o.o. bo osebne podatke uporabnika hranilo dokler uporabnik ne poda preklica soglasja oziroma se ne odjavi od prejemanja e-novic.

 1. B) BRISANJE PODATKOV

Osebni podatki se zbrišejo, uničijo blokirajo ali anonimizirajo po izpolnitvi namena obdelave ali po izteku roka hranjenja, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače. 

Zbrišejo ali uničijo se osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi soglasja posameznika na podlagi njegovega izrecnega preklica soglasja. 

Osebni podatki, vsebovani na papirnatih nosilcih (kartoteka, listina, seznam ipd.) se uničijo na način, ki onemogoča branje vseh ali dela uničenih podatkov – z razrezom. 

Brisanje osebnih podatkov na računalniških medijih se opravi na način, po postopku in metodi, ki onemogoča restavriranje vseh ali dela brisanih podatkov. Brisanje teh osebnih podatkov opravi pooblaščena oseba, in sicer ga. Dragica Ramut.

​6. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV TER NJIHOVO OBDELAVO

V kolikor v dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje, ni določeno drugače, je upravljavec osebnih podatkov podjetje Pios 365 d.o.o., jadranska cesta 27, 2000 Maribor.

Zavarovan dostop do osebnih podatkov uporabnikov ima zgolj in samo pooblaščena oseba upravitelja osebnih podatkov. Pooblaščena oseba je zavezana k skrbnemu ravnanju skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter zakonodajo Evropske unije.

Dostop do osebnih podatkov v obsegu, ki je potreben za opravljanje delovnih nalog ima zgolj in samo pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov podjetju Pios 365 d.o.o., Dragica Ramut, dosegljiva na elektronski naslov dragica.ramut@pios.si.

 1. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti, vendar podjetje Pios 365 d.o.o. ne more jamčiti za točnost, ažurnost ali pravilnost vseh informacij na straneh, vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje Pios 365 d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.