Izjava z oceno tveganja

Izjava z oceno tveganja je program za ugotavljanje varnosti in zdravja pri delu v pisni obliki. Ocena tveganja je podlaga za izjavo o varnosti in je njen sestavni del. Izjava o varnosti z ocena tveganja izhaja iz delovnega mesta in predstavlja ugotavljanje in vrednotenje nevarnosti in škodljivosti ter določanje ukrepov za njihovo odpravo oziroma zmanjšanje na dopustno mejo.

Temelj evropskega pristopa k varnosti in zdravju pri delu je ocena tveganja za kar obstajajo dobri razlogi. Da podjetje nima ustreznih preventivnih ukrepov je velika verjetnost, da  postopek ocenjevanja tveganja kot začetek pristopa k obvladovanju tveganj ni dobro izveden ali pa sploh ni izveden. Pri samem ocenjevanju tveganj je potrebno uporabiti celovit pristop. Ta pristop upošteva različne korake ocenjevanja kot tudi različne potrebe posameznih delodajalcev ter spremembe v delovnem okolju. Tudi zaposleni, ki opravljajo določeno delo na delovnem mestu morajo sodelovati pri ocenjevanju tveganja. Prav posvetovanje z zaposlenimi in vključevanje le-teh v oceno tveganja sta ključnega pomena za zagotovitev, da so nevarnosti določene na podlagi poznavanja delovnih razmer in vzorcev škodljivih učinkov na delavce in ne samo na podlagi znanja.

Spremljanje in posodabljanje

Izjava o varnosti z ceno tveganja
Spremljanje in posodabljanje

Rednega posodabljanja ocene tveganja ne smete zanemariti, saj boste na ta način zagotovili, da se bodo preventivni in varnostni ukrepi izvajali, hkrati pa boste pri pregledu prepoznali nove težave. Oceno tveganja je treba redno pregledovati glede na naravo tveganj, verjetnost sprememb v delovnem procesu ali zaradi rezultatov preiskave nezgode pri delu ali nevarnega pojava. Nevarni pojav je nenačrtovan dogodek, ki ni povzročil poškodbe, bolezni ali škode, vendar je za to obstajala verjetnost. Ocena tveganja ni postopek, ki ga naredite enkrat za vselej.

Revizija izjave

Revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja se opravlja vsaj na vsakih 12 mesecev (priporočljivo) ter lahko tudi med tem časom, če:

– so se dodala ali ukinila delovna mesta;
– so se nabavila nova delovna sredstva (stroji ali naprave);
– se je ugotovilo, da v oceni tveganja upoštevani podatki niso več ustrezni;
– so se pokazale možnosti za zmanjšanje tveganja pri delu;
– ko obstoječi preventivni ukrepi niso več zadostni;
– ko je ocenjevanje temeljilo na podatkih, ki niso več ažurni;
– ko obstajajo možnosti on načini za izpolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

Revizija Izjave o varnosti se bo izvajala po posebni metodologiji, ki je oz. bo njena priloga. Pri izvajanju revizije ocene tveganja se oceni dejansko stanje ter tako med drugim tudi ugotovi, v kolikšni meri je ali tudi ni zadovoljivo.

Usposabljanje iz varstva pri delu

Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si