Delodajalec je zadolžen po določilih ZVP, da morajo biti vsi, ki so redno ali začasno oziroma občasno zaposleni pri njem usposobljeni za varstvo pred požarom.

Zaposlene mora usposobiti:

  • ob nastopu dela;
  • ob premestiti na drugo delovno mesto;
  • začetku opravljanja drugega dela;
  • ob spremembi ali uvajanju nove tehnologije ali nove delovne opreme.

Usposabljanje za varstvo pred požarom opravljajo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Usposabljanje se mora izvajati v skladu s predpisi, ki določajo vrsto, način in periodičnost usposabljanja. Pri usposabljanju se mora upoštevati nove in spremenjene požarne nevarnosti, posebnosti delovnega mesta ter znanje občasno obnavljati. Minister, pristojen za varstvo pred požarom, določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati fizične in pravne osebe, ki usposabljajo zaposlene za varstvo pred požarom, ter vrste, način in periodičnost usposabljanja.

Program in izvedbo usposabljanja opravi delodajalec sam, strokovni delavec ali zunanja organizacija, katere dejavnost je usposabljanje s tega področja, v skladu z določili Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS št. 64/95).

Delodajalec mora program pred pričetkom izvedbe potrditi ne glede na to, kdo pripravi program. Roki usposabljanja zaposlenih se določijo glede na oceno požarne ogroženosti. Če je stopnja požarne ogroženosti majhna ali zelo majhna, je obvezno usposabljanje samo ob nastopu dela (priporoča se tudi obdobno), če je srednja ali srednje povečana, na 3 leta, če je velika ali zelo velika, na 2 leti.

Kazenske določbe

Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si