Vzdrževanje gasilnih aparatov in vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Opremo, naprave in sredstva za varstvo pred požarom (gasilniki, hidrantno omrežje, aktivna požarna zaščita) je potrebno pregledovati redno.

Gasilniki

Gasilniki požara morajo biti nameščeni na ustreznih mestih po projektni dokumentaciji oziroma študiji požarne varnosti, pri čemer je treba paziti, da so vedno pritrjeni in dostopni. Strokovno je gasilnike treba pregledati enkrat letno. V kolikor je gasilnik nov ga je potrebno prvič pregledati v roku dveh let od datuma nakupa, potem pa redno vsako leto. Pregledujejo jih lahko samo pooblaščene osebe po Pravilniku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur. l. RS št. 22/95).

Hidrantno omrežje

Pred začetkom uporabe hidrantnega omrežja je potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju omrežja za:

 • novo vgrajena hidrantna omrežja;
 • razširitev hidrantnega omrežja;
 • spremenjeni ali zamenjani del hidrantnega omrežja.

Pooblaščeni osebi, ki pregleduje omrežje, je potrebno predložiti projektno dokumentacijo, na podlagi katere preglednik opravi pregled in meritev hidrantnega omrežja. Potrdilo o brezhibnem delovanju omrežja je potrebno pridobiti tudi za obstoječa hidrantna omrežja. Preizkušati je potrebno vse hidrantne naprave:

 • suha hidrantna omrežja;
 • postroje za zajemanje vode in zviševanje tlaka v omrežju.

Pregledni preizkus hidrantnega omrežja je potrebno opraviti najmanj enkrat letno. Pregledujejo ga lahko samo pooblaščene osebe po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. l. RS št. 22/95).

Aktivna tehnična požarna zaščita

Na splošno med tehnične ukrepe varstva pred požarom prištevamo vse tehnične ukrepe, ki se aktivirajo ob nastajanju produktov gorenja: dima, toplote, svetlobe in plinov, ki nastajajo pri zgorevanju.

Med aktivno požarno zaščito sodijo:

 • požarni javljalniki;
 • stabilne naprave za gašenje;
 • naprave za protipožarno hlajenje;
 • ventilske postaje, črpalke, postaje za vodo;
 • sistemi za nadzor dima in toplote;
 • naprave za javljanje isker v cevovodih;
 • naprave za javljanje gorljivih plinov in tudi
 • varnostna in zasilna razsvetljava.

Vse naprave je potrebno pred uporabo preizkusiti in si pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju. Aktivno požarno zaščito pregleduje pooblaščena oseba, kateri je potrebno predložiti projektno dokumentacijo na podlagi katere jo preglednik pregleda in opravi preizkus sistema.

Potrdilo o brezhibnem delovanju je potrebno pridobiti za obstoječe sisteme ob razširitvah in spremembah sistemov. Po pridobitvi potrdila o brezhibnem delovanju, je potrebno aktivno požarno zaščito od rednem servisiranju in vzdrževanju po navodilih proizvajalca pregledovati in preizkušati s strani pooblaščene osebe na 5 let. Po Pravilniku o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. l. RS 22/95) jo lahko pregledujejo samo pooblaščene osebe.

Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si