RAZVIJAMO ČLOVEŠKE POTENCIALE | STORITEV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU | POŽARNA VARNOST

Podpiramo vas na poti do rešitev

Varnost in zdravje pri delu: Ocena tveganja | Usposabljanja | Svetovanja | Priprava internih aktov | Priprava pravilnikov
Kadrovske rešitve: Izobraževanja | Usposabljanja | Delavnice | Coaching

Usposabljanja za razvoj
kadra & podjetja

Investicija v pridobivanje kompetenc zaposlenih je izjemnega pomena in z vlaganjem v vaše zaposlene se uvrščate med najperspektivnejša podjetja.

Po usposabljanju usvojite kompetence sodo-bnega vodje, protokole in korake pri uvajanju sprememb, kompetence za učinkovito vodenje tima in timsko delo, veščine za obvladovanje stresa ter razvijete sposobnosti učinkovite komunikacije. Naučite se obvla-dovati čas in učinkovito orga-nizirati ter analizirati in evalvirati povratne informacije. Znate jasno postavljati cilje in jih tudi uresničevati. Spoznate tudi tehnike za (samo)motivacijo.

Po usposabljanju poznate in razumete predpostavke NLP-ja, osnovne principe veščine in tehnike za: obvladovanje čustvenih stanj, postavljanje ciljev in vpliv pozitivne naravnanosti na lastno vedenje in vedenje drugih, vzpostavitev dobrega stika in ciljno vodenje komunikacije z ljudmi, razumevanje delovanja in uporabe čustvenih zaznav pri komunikaciji, odnosih in nastopanju, izražanje kritike na konstruktiven način, ki gradi odnose. Ozavestite, da z opravljanjem več nalog hkrati nismo učinkoviti in se naučite učinkovito upravljati svoj čas.

Po usposabljanju razumete sistem delovanja mentorskega programa v podjetju, ter odnos med mentorjem in me-ntorirancem, spoznate kako razvijati potencial svojih sodelavcev, da bodo bolj usposobljeni in učinkoviti. Naučite se kako postati učinkovit mentor z ustreznim znanjem, orodji in tehnikami ter spoznate kako voditi z zgledom, usmerjati in podpirati.

Zdravje na delovnem mestu

Zdravje prinaša najvišje obresti!

Zdravi in zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, so ustvarjalnejši in produktivnejši,
redkeje zbolijo, podjetju ostajajo zvesti ter s svojim pozitivnim odnosom do dela in podjetja prispevajo k boljšemu
ugledu v javnosti. Delodajalec, ki zagotavlja takšno delovno okolje, bo lažje zaposli kvalitetnejši kader.

+
Izvedenih uposabljanj
+
Udeležencev

Z velikim entuziazmom in individualnim pristopom smo poskrbeli za številne poslovne partnerje

 V številkah to pomeni:

37 izdelanih kadrovskih strategij
96 izdelanih osebnih in poklicnih razvojnih načrtov
170+ izvedenih usposabljanj

Na poti k odličnosti

Zdravi zaposleni
kadra & načrtovanje promocije zdravja

Načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi. Delodajalec jih na osnovi zakona izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev za doseganje skupnih ciljev in ciljev podjetja. 

Play Video

Naši projekti

Razvijamo človeške potenciale

Z vlaganjem v razvoj kompetenc vaših zaposlenih zmanjšujete tveganja
odhoda dobrega kadra.

Storitev varnosti in zdravja pri delu

Zaradi vedno večjih tehnoloških in organizacijskih napredkov proizvodnje v svetu, se je korenito spremenil odnos do zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Promocija zdravja

Promocija zdravja na delovnem mestu Neizpodbitno dejstvo je, da bodo zdravi in zadovoljni zaposleni največ doprinesli k vsakemu podjetju.

 

Predavatelji

V procesu učenja vsi potrebujemo pomoč in podporo za raziskovanje novih možnosti oz. navajanje na novo stanje, pri soočanju in obvladovanju izzivov in težav

Podpora vodstva

Brez podpore vodstva ni želenega napredka. Enako pomembno pa je, da tudi zaposleni razumejo načrte podjetja, saj se le na ta način lahko z njimi poistovetijo in jim sledijo. Na vaši poti do odličnosti je potrebno graditi na integriteti vseh – in to na vseh nivojih podjetja.

Uvajanje sprememb

Spremembam zaposleni niso najbolj naklonjeni, zato morajo biti le-te v podjetje vpeljane s pravo mero strokovnosti in občutka. Naša »specialiteta« je prav učinkovito uvajanje sprememb.

James M. Tomazin

O gibanju pravi: “Brez gibanja ni življenja. Vse kar nas obdaja, vesolje, svet, okolica, mi in vse v nas, se giblje. Kvarki, atomi, molekule, vse je vibracija, gibanje. Kdor ne giblje ne živi (več)!!! Kdor ne giblje  se mu pretok življenjska energija po telesu »ustavi« in takrat se vsak od nas »vrne v prah.”

Gaber Marolt

Trener nevrolingvističnega programiranja z mednarodnim certifikatom INLPTA in Mojster praktik, mentor, coach in poslovni svetovalec. NLP nevro-lingvistično programiranje  za osebni razvoj uporabljajo tisti, ki želijo izboljšati svoje odnose ali premagali izzive.

 

Marko Lovše

Marko pravi: »Če varnost, zdravje in dobro počutje združim v eno celoto, iz izkušenj vem, da bom kot človek zadovoljen, srečen in maksimalno produktiven. Do enakega stanja želim pomagati zaposlenim v podjetjih.«

Margareta Ana Bole

Višja fizioterapevtka, reiki master, terapevtka tajske masaže , izvajalka shiatsu terapije in diagnostike, psihokibernetike, refleksoterapevtka.

Komunikacija

Spretnost učinkovitega komuniciranja je eden ključnih dejavnikov za uspeh podjetja. Vendar to ne pomeni, da se je
potrebno izobraževati samo na nivoju vodij, temveč vseh zaposlenih, saj do težav v komunikaciji ne prihaja zgolj na
relaciji vodja – zaposleni, temveč tudi med zaposlenimi samimi.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Glede pozitivnih učinkov in ekono-mičnosti investicije v PZDM sta si enotna tako Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu EU-OSHA, kot globalno svetovalno podjetje Pricewaterhouse Coopers. Pricewaterhouse Coopers je sistematično pregledalo 55 študij o donosnosti naložbe ter ugotovilo (in s tem potrdilo navedbe EU-OSHA), da je ekonomičnost PZDM med 2,30 in 10,10 € na vsak vložen evro. Zato je smotrno poskrbeti za ohranjanje in izboljševanje
zdravja zaposlenih.

[Kaj pravijo o sodelovanju z nami drugi?]

Pričevanja

Poslovni partnerji, ki z nami sodelujejo povedo, da je naša “specialiteta” učinkovito uvajanje sprememb v podjetja in prilagajanje nanje s prav posebnim individualnim pristopom prilagojenim potrebam vašega podjetja.

Žan Pritržnik direktor podjetja Lesoteka o sodelovanju z nami pravi:

Jurij Gašper direktor podjetja Gašper okna in vrata o sodelovanju z nami pravi:

»Brez coacha sem se ustavljal sredi procesov, zgubljal fokus in hitrost, kdaj tudi prenehal. Vsekakor fokus na proces in uporaba pravih orodij pomeni bistveno skrajšanje časovnice, lahko tudi za faktor 10x in več. S coachingi bom nadaljeval, kajti to je tehnika, ki mi pomaga, že po 6 coachingih so neverjetni rezultati – v meni kot človeku in kot managerju.«

Podjetje Gašper Trženje – lesena okna in vrata Jurij Gašper
Direktor

»PIOS 365 je tekom projekta ASI postal več kot samo naš poslovni partner. Z individualnim pristopom, neposredno usmerjenim k uresničevanju zastavljene vizije, poslanstva in dolgoročnih ciljev skupine Lesoteka, PIOS 365 tudi po zaključku projekta ostaja naš sopotnik. Ob izvedenih aktivnostih s PIOS 365 izpostavljamo njihovo doslednost in pravočasnost poročanja ter komunikacije s skladom.«

Sindy Konečnik
Kadrovnica

»Podjetje Pios 365 d.o.o. nam je s pravim načinom, z bogato izbiro delavnic, kvalitetnimi predavatelji in individualnim pristopom, pomagalo zaposlene pozitivno motivirati in med zaposlenimi ustvarjati dobro delovno vzdušje. Pridobljeno znanje še dalje uporabljamo pri vsakodnevnem delu za prenos znanja, boljšo komunikacijo, ohranjanje in izboljšanje zdravja na delovnem mestu in tako dvigujemo delovno klimo, ki pozitivno vpliva na doseganje rezultatov.«

Podjetje Nucleus plus, Miklavš Borec
DIREKTOR

"Direktor skupine Lesoteka Žan Pritržnik pravi: »Za sodelovanje s podjetjem PIOS 365 lahko rečem, da je bilo izjemno. Podjetje je v zadnjem letu napredovalo na vseh področjih, kot še nikoli doslej. Osebnostna rast zaposlenih je očitna in prepričan sem, da so tako motivirani in zavzeti zaposleni glavni kapital skupine Lesoteka v prihodnje. Veseli me, da so v izobraževanja bili vključeni skoraj vsi zaposleni, kar je resnično pripomoglo k večji lojalnosti in bolšji povezanosti med zaposlenimi. Na novo smo postavili vizijo in poslanstvo podjetja, po 5S metodi vitke proizvodnje uredili naše prostore, izvedli kadrovske zamenjave na ključnih področjih ter s pomočjo psihologinje lažje razumeli drug drugega, kar je bilo v teh nepredvidenih in nestabilnih časih še kako pomembno. Resnično dvomim, da bi takšen napredek lahko dosegli brez pomoči PIOSa 365. Omembe vreden je tudi podatek, da je skupina Lesoteka v letu 2020 dosegla največ dobička v zadnjih 10 letih.»

Podjetje Lesoteka Žan Pritržnik
Direktor

" Sodelovanje s podjetjem Pios 365 d.o.o. je bila odlična izkušnja. Odlična zato, ker smo pridobili ogromne količine znanja iz različnih aspektov, ker so nas v podjetju uspeli zelo hitro povezati med seboj. Zaposleni smo se prvič zares začutili, da smo v podjetju eno in tako smo skupaj strmeli k zastavljenim ciljem, kot je izboljšanje samega sebe in posledično poslovanja podjetja. Zelo pomembno pa je tukaj tudi izpostaviti njihovo zaledno službo. Prevzeli so vso birokracijo od oddaje prijave na razpis, poročanj, zahtevkov ipd., tako smo se lahko bistveno bolj neobremenjeno posvetili izobraževanjem. Vse je teklo v skladu z dogovori in dobili smo bistveno več, kot smo pričakovali. Z veseljem jih priporočamo kot zelo strokovne in zanesljive partnerje na poti rasti vas in/ali vašega podjetja. .»

Matka Gašper iz podjetja Gašper trženje d.o.o.
Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si