Zagotavljanje zdravja in varstva pri delu mora biti glavna skrb vsakega zaposlenega. Prav tako pa tudi odgovornega delodajalca.

Odnos do zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu se je korenito spremenil. Zakaj? Zaradi vedno večjih tehnoloških in organizacijskih napredkov proizvodnje v svetu.

Varnost in zdravje pri delu določajo načela, pravila in dejavnosti. Posamezniku (zaposlenemu) morajo omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim časom in brez škode za njegovo zdravje – od prvega delovnega dne pa do konca delovne dobe.

Nespoštovanje pravil in določil varstva pri delu s strani delavca slabo vpliva na njegovo zdravje. Posledično pa seveda slabo vpliva na podjetje, v katerem je zaposlen.

Nespoštovanje teh določil s strani delodajalca je skrajno neodgovorno do zaposlenih. Temu sledi visoka finančna odgovornost. Zaradi plačila visokih kazni in vrtoglavih odškodnin lahko privede tudi do stečaja podjetja.

Lastniki ne smejo pozabiti tudi na osebno odgovornost do poslovnih partnerjev. Nespoštovanje določil varstva pri delu lahko ogrozi tudi njegov lasten obstoj! Kako?

Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje pri delu

Neurejena dokumentacija, nepregledana delovna oprema… Na kratko nespoštovanje varnosti pri delu privede najprej do plačila visoke kazni. Plačila so lahko vrtoglave odškodnine zaposlenemu – rezultat tega pa je lahko tudi stečaj podjetja. Ker je namerno deloval neodgovorno in posledično v škodo svojega podjetja sledi spregled pravne osebnosti in osebna odgovornost do vseh dolgov podjetja. In tako izgubi še celotno osebno premoženje.

Ne dovolite si tega, zato nam zaupajte opravljanje nalog varstva pri delu.

Nudimo celostno rešitev za izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu oziroma promocije zdravja na delovnem mestu.

Kot zunanji strokovni sodelavec za vas izvajamo sledeče naloge:

  • svetujemo pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo,
  • opravljamo notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo,
  • spremljamo in evidentiramo stanja v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi, odkrivamo vzroke zanje in pripravljamo poročila s predlogi za odpravo nepravilnosti,
  • pripravljamo strokovne podlage za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja in potrebnih revizij,
  • pripravljamo in vodimo evidence s področja varnosti in zdravja pri delu,
  • organiziramo usposabljanja zaposlenih iz področja varstva pri delu in osnov požarne varnosti, ter skladno s potrebami druga usposabljanja,
  • pripravimo potrebne interne akte skladne z zakonodajo za zagotavljanje varnega opravljanja dela ter varstva zaposlenih (pravilnik za zagotavljanje zdravstvenega varstva, pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti, drog ali drugih prepovedanih substanc, mobing, pravilnik in načrt ukrepov na področju promocije zdravja na delovnem mestu, itd.),
  • sodelujemo v postopkih inšpekcijskega pregleda,
  • obveščamo o zakonskih novostih in predlagamo potrebne revizije in ukrepe

Odgovornost za varstvo in zdravje pri delu

Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si