Promocija zdravja na delu, prinaša rezultate

Promocija zdravja na delu, kako se lotiti tega področja

Promocija zdravja na delu, še vedno premalo slišana besedna zveza v naših podjetjih. Uredite področje promocije zdravja v podjetju. V tem sestavku bom navedla nekaj razlogov in navedb, kako promocija zdravja na delu prinaša večjo uspešnost in rezultate v podjetju. Kako promocija zdravja na delu prinaša rezultate in kako uspešnost.
Kaj je promocija zdravja na delovnem mestu?

Promocija zdravja na delovnem mestu so ukrepi in sistematično ciljane aktivnosti. Namenjeni so vsem zaposlenim in se za vse zaposlene izvajajo pod enakimi pogoji. Namen promocije zdravja na delovnem mestu je ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.
Prvič, pri uvajanju promocije zdravja gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga. Edini način, izboljšanja zdravja in dobrega počutja pri delu je skupno prizadevanje vodstva, zaposlenih in družbe.

Lahko je uspešna in prinaša rezultate le če:
– je plod sodelovanja vseh v podjetju: tako vodstva kot ostalih zaposlenih,
– je zdravje zaposlenih sestavni del strategije upravljanja,
– je organizacija predana in se zaveda pomembnosti zdravja zaposlenih,
– je sodelovalno usmerjena v vse zaposlene in jim omogoča sodelovanje v aktivnostih,
– da so aktivnosti, ukrepi in programi usmerjeni k reševanju problemov,
– da so aktivnosti, ukrepi in programi usmerjeni tako v posameznika kot v delovno okolje,
– da je strategija usmerjena v zmanjševanje tveganj, v razvoj zaščitnih dejavnikov in izboljšanje zdravja zaposlenih. Ureditev področja promocije zdravja na delovnem mestu je zakonsko obvezno.

Drugič, pravilen pristop se začne pri vodstvu. Vodstvo je najpomembnejši deležnik, ki ustvarja podporno okolje v podjetju. Dobro načrtovana promocija zdravja na delu vključuje kvalitetno analizo obstoječega stanja zaposlenih v podjetju.

ANALIZA

Kvalitetna analiza, ki se v podjetju izvede med vsemi zaposlenimi pomaga odkriti tista področja, kjer ciljne aktivnosti promocije zdravja zaposlenim in celotni organizaciji prinesejo največ koristi. Prav analiza stanja zdravja in počutja je ključno izhodišče za izdelavno načrta promocije zdravja na delovnem mestu. Analiza mora biti usmerjena v tiste težave, ki jih imajo zaposleni v podjetju in proti tistim obremenitvam ter škodljivostim, ki jih zaposleni občutijo kot težavo. Z analizo pridobimo podatke o zdravstvenem stanju zaposlenih, tveganjih, obremenitvah in izpostavljenosti stresorjem na delovnem mestu. Analiza stanja v organizaciji zajema pripravo nabora podatkov za predstavitev obstoječega zdravja na delovnem mestu.

Najpogostejši razlog za neuspeh  izvedbe promocije zdravja na delovnem mestu je nezadostna analiza stanja zdravja in počutja zaposlenih v podjetju

NAČRT

Vsak dober načrt promocije zdravja mora biti optimalno prilagojen zaposlenim in organizaciji.

Dober načrt promocije zdravja na delovnem mestu pokriva vsa ključna področja promocije zdravja in počutja v organizaciji, je pregleden in akcijsko naravnan. Poteka na način, da zaposlene ozavešča o pomembnosti njihovega zdravja in v njih ustvarja zanimanje in zaupanje. Za doseganje boljših rezultatov  vključuje zunanje strokovnjake.

Najpomembnejši dejavniki uspeha v podpori vodstva in njihovem razumevanju o pomembnosti zdravja na delovnem mestu, sodelovanju zaposlenih, v načrtih, ki so realni in dosegljivi oz uresničljivi in seveda merjenju in spremljanju rezultatov.

KONTROLA NAPREDKA

Kontrola napredka je zelo pomembna v procesu načrtovanih aktivnosti na področju promocije zdravja na delu.

V procesu kontrole napredka določimo, kako se bodo aktivnosti, ki smo jih načrtovali vrednotile. Pri tem je zelo pomembna povratna informacija zaposlenih in vodstva o zadovoljstvu aktivnosti. Zaposleni so tisti, ki načrtovane aktivnosti izvajajo. S povratno informacijo, ki jo prejmemo, lahko načrtovanje aktivnosti bolj prilagodimo potrebam, težavam in željam tako zaposlenih, kakor tudi vodstva.

1. Izvedba aktivnosti vrednotenja

Vrednotenje opravimo po izvedbi vsake aktivnosti iz načrta promocije zdravja (usposabljanja, izobraževanja, promocije ali drugih dogodkov).
Merimo:

  • zadovoljstvo zaposlenih z določeno aktivnostjo,
  •  vsebino, organizacijo (v kolikor smo imeli zunanjega izvajalca) in strokovnost določene aktivnosti in ustreznosti.
  •  

V procesu kontrole napredka je pomemben čas pridobivanja podatkov. V kolikor vas zanimajo spremembe v vedenju posameznikov je priporočeno zbiranje podatkov pred vpeljavo programa ter tudi kasneje po pol leta in po enem letu vpeljave programa.

2. Izvedba aktivnosti kontrole napredka.

  • kontrola procesnega vrednotenja (kakovost izvedenih aktivnosti, vključenost ciljnih skupin – ali so bile vključene vse ciljne skupine, ki jim je bila aktivnost namenjena, upoštevanje časovnih rokov – ali so bile aktivnosti izvedene v skladu s terminskim rokom, ustreznost vodenja,
  • kontrola rezultatov ali smo dosegli zastavljene cilje,
  • kontrola učinkov – hitreje vidni učinki so v informiranosti zaposlenih o zdravju, znanje povezano z deževnim znanjem, motiviranostjo o spremembi življenjskega sloga, informiranosti kam in na koga se obrniti v primeru stiske, težav….
V procesu kontrole napredka se postavlja temelje za POPRAVKE, IZBOLJŠAVE in NADGRADNJO načrtovanja promocije zdravja na delovnem mestu.

Štirje koraki do zdrave organizacije s promocijo zdravja na delu.

Prvi korak – priprava

Oblikujte delovno skupino, ki je odgovorna za načrtovanje in izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu.
Vključuje naj naslednje predstavnike:
— predstavnika višjega vodstva,
— predstavnika delavcev,
— predstavnika kadrovskega oddelka ter
— predstavnika službe za varnost in zdravje pri delu.

Obvestite vse o programu promocije zdravja na delovnem mestu s pomočjo različnih  komunikacijskih kanalov: plakati, letaki, oglasne deske, spletna pošta, intranet, sestanki 

Zagotovite skladnost z zakonskimi zahtevami na področju varnosti in zdravja pri delu. Promocija zdravja na delovnem mestu je učinkovita le, če se uspešno obvladujejo nevarnosti pri delu.

Promocija zdravja na delu
Promocija zdravja na delu

Drugi korak – načrtovanje

1 Ocenite potrebe: za doseganje čim večje učinkovitosti je treba oceniti potrebe in pričakovanja delavcev. Izvede se lahko z raziskavami (na podlagi spletnih vprašalnikov), s povezovanjem ocene s podobnimi ukrepi (npr. vključevanje vprašanj o zdravju in dobrem počutju v raziskavo za oceno tveganja), s pregledovanjem obstoječih podatkov (statistični podatki, kot so demografski, podatki o delovni sili, izostajanju od dela, stopnji fluktuacije, podatki o zdravju). S preverjanjem zdravja, je mogoče ugotoviti, na katerih področjih so potrebni ukrepi.
2 Določite prednostne naloge
3 Vzpostavite povezavo z dejavnostmi preprečevanja tveganja.
4 Vključite obstoječe uspešne zdrave dejavnosti (šport, sprostitve).
5 Izvajajte usklajen program ukrepi naj bodo povezani
6 Vključite posredniške organizacije – če je to potrebno. Izkoristite vse ponudbe, gradiva ali pobude.
7 Dajte priložnost vsem delavcem. Izogibati se je treba neenakostim, do katerih lahko pride, če se ne upoštevajo urniki vseh delavcev, način obveščanja: kako predati informacije tistim zaposlenim, ki nimajo spletne pošte…
Razmislite o oceni rezultata, pred začetkom načrtovanja ter spremljanje znakov uspeha ali neuspeha za izboljšanje programa.

Tretji korak – REALIZACIJA

Pridobite dejavno in vidno podporo višjega, srednjega in nižjega vodstva – eden najpomembnejših dejavnikov oblikovanja kulture zdravega delovnega mesta.


Vključite delavce, kolikor je to mogoče. Bolj kot je program promocije zdravja na delovnem mestu usklajen s potrebami delavcev, manj je potreb po promoviranju.


Gradivo prilagodite ciljnemu občinstvu. Stopnja težavnosti, podrobnosti in zahtevnosti za razumevanje besedila mora biti prilagojena ciljni skupini. Pomembne so tudi povratne informacije, zato jih je potrebno pridobiti.

Spodbude, prilagojene organizaciji, so lahko koristne za spreminjanje kulture zdravja v organizaciji.

Promocija zdravja na delu
Promocija zdravja na delu

Četrti korak - OCENA IN NADALJNJE IZVAJANJE

Učinek programa promocije zdravja na delovnem mestu je treba analizirati glede na:
– zadovoljstvo osebja
– ustrezne gospodarske dejavnike: fluktuacija zaposlenih, produktivnost in stopnja izostajanja od dela.

Ocenite finančne koristiin rezultate svoje ocene sporočite: obvestite ljudi o uspehih in spremembah, ki jih nameravate izvesti v prihodnosti.
Še naprej načrtujete in izboljšujte: dobra promocija zdravja na delovnem mestu je trajen proces.
Podrobne rezultate ocene za načrtovanje v prihodnosti je treba razumeti.

Tretjič, kar je najpomembneje, da so v proces vključeni vsi zaposleni pod enakimi pogoji in da se upoštevajo njihova stališča in njihove potrebe glede izboljšav organizacije in okolja v katerem delajo – delovnega okolja. Poleg tega, z vključevanjem vseh zaposlenih pod enakimi pogoji lahko zdravje in dobro počutje postane skupen interes vseh vpletenih deležnikov – tako vodstva, kot ostalih zaposlenih. Prav delovno mesto ena od najpomembnejših vstopnih točk za vzpostavitev komunikacije o varnem in zdravem načinu življenja. Z drugimi besedami, znanje, ki ga zaposleni pridobijo skozi proces uvedbe promocije zdravja na delovnem mestu ga lahko prenesejo tudi v svoj življenjski slog in tako izboljšajo svoje zdravje.

Za zaključek: BOLJ ZDRAV ZAPOSLENI JE BOLJ ZADOVOLJEN in pomeni manjše stroške za delodajalca in zdravstveno zavarovalni sistem zaradi bolniških odsotnosti, hkrati s tem pa se poveča tudi produktivnost.

Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si