Problematika odsotnosti z dela – absentizem

Problematika odsotnosti z dela – absentizem

Obvladovanje odsotnosti z dela se nanaša na izostajanje zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti. Prav bolniške odsotnosti pa so za podjetja zelo aktualna in obsežna problematika, tako v velikih podjetjih, kakor tudi za mikro podjetja in s.p.-je.

Absentizem je povezan z zdravstvenim stanjem zaposlenih v nekem podjetju. Gre za začasno, dolgotrajno ali stalno nezmožnost za delo zaradi bolezni. Prof. dr Jože Florjančič meni, da je absentizem reakcija na neko nezadovoljstvo, zaradi česar prihaja do izostajanja zaposlenih z dela.   

Vzroke za odsotnost delavcev delimo na subjektivne in objektivne. Subjektivni so tisti vzroki, ki na kakršen koli način vplivajo in povzročajo nezadovoljstvo med delavci, so predvsem psihične in pretežno socialne narave. Pri objektivnih pa gre za pravne, ekonomske in geografske vzroke, na katere ne moremo vplivati.

Dejavniki, ki vplivajo na absentizem in se navezujejo na podjetje:

  • Neustrezni in nehigienski pogoji dela: izpostavljenost škodljivim kemijskim, fizikalnim in mehanskim ali biološkim agensom, naporno fizično delo ob neustrezno razporejenih odmorih, delo v nefizioloških položajih, nizka stopnja higienskih pogojev dela, osebnih potreb in prehranjevanja, itd..
  • Ekonomski problemi: slabo poslovanje, izgube, neizplačilo plače – so vzroki nizke motivacije za delo, kar lahko vpliva tudi na pojavnost in dolžino bolniškega staleža.
  • Nezdravi medosebni odnosi: konfliktne situacije in medosebni odnosi med delavci in neposrednimi vodji, nepriznavanje rezultatov dela, oblikovanje skupin nasprotnih interesov in neprimerno sproščenih odnosov v posameznih skupinah, neustrezno nagrajevanje (stimulacija), nehomogenost delovnih skupin (mladi : stari), nepriznavanje rezultatov dela itd.
  • Slaba organizacija dela: neopredeljene ali slabo opredeljene naloge, neorganizirano zaposlovanje, zanemarjanje potrebnega uvajanja delavcev na novo delo, prepogosto premeščanje delavcev iz enega na drugo delo, brez potrebe glede na tehnološki proces in organizacijo dela, slaba skrb za usklajevanje bioloških značilnosti in psihofizičnih sposobnosti delavcev z zahtevami delovnega okolja (opuščanje vseh oblik preventivnih zdravstvenih pregledov), slaba organizacija varstva pri delu, pomanjkljivo usposabljanje, posebno pri delih z velikim tveganjem, itd. Slaba organizacija vodi k utrujenosti, padcu motivacije in nezadovoljstvu, slabšega učinka dela, ki ima za posledico nižjo plačo in s tem konfliktne situacije in slabše medosebne odnose. Nastale razmere lahko vodijo k begu v bolezen.
  • Starostna struktura zaposlenih: med starejšimi delavci je več kroničnih bolezni in večje število izostankov z dela zaradi bolezni. Imajo lahko težave v izvrševanju načrtovanega delovnega učinka zaradi upada funkcij organov in psihofizičnih sposobnosti. Gre za  rezultat normalnega procesa staranja, zato je pomembno, da podjetja uvedejo posebne ukrepe, namenjene predvsem starejšim zaposlenim.
Absentizem - odsotnost z dela

Absentizem za delovne organizacije predstavlja resno težavo, saj je pogosto izostajanje z dela povezano z visokimi stroški delodajalca in nizko učinkovitostjo zaposlenih.

Pojmi:
»zdravstveni absentizem« označuje začasno zadržanost od dela iz zdravstvenih razlogov;
»bolniški stalež« in »bolniška«, sta sopomenki, ki označujeta čas zaposlenega, ko ne dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana. Njegova nezmožnost za delo lahko traja neomejen čas.