Načrt promocije

Vsak dober načrt promocije zdravja mora biti optimalno prilagojen zaposlenim in organizaciji.

Načrt promocije zdravja na delovnem mestu:

 • pokriva naj vsa ključna področja promocije zdravja in počutja v organizaciji,
 • biti mora pregleden in akcijsko naravnan,
 •  potek: zaposlene naj ozavešča o pomembnosti njihovega zdravja, v njih ustvarja zanimanje in zaupanje,
 • za doseganje boljših rezultatov je smiselno vključiti zunanje strokovnjake,
 • najpomembnejši dejavniki uspeha:
                                                             –  podpora vodstva in razumevanje pomembnosti                                                               zdravja na delovnem mestu,  
                                                             –  sodelovanje zaposlenih,
                                                             –  realen in dosegljiv načrt,
                                                             –  merjenje rezultatov.
Načrt podpora vodstva