Kadrovske in svetovalne storitve

 

Storitve, ki jih nudimo:Načrtovanje in upravljanje s človeškimi viri

 • Sistematizacija delovnih mest
 • Ugotavljanje potreb zaposlenih
 • Ukrepi za zagotavljanje najvišjih rezultatov
 

Svetovanje in izobraževanje za krepitev organizacije:

 • Treninigi vodilnega kadra
 • Coachingi
 • Teambuilding ukrepi
 • Ocenjevanje ter razvoj kadrov
 • Posebnosti pri delu s starejšimi zaposlenimi
 • Posebnosti pri delu z mlajšimi zaposlenimi
 • Zagotavljanje enakih pravic
 • Odnosi v organizaciji
 • Krepitev poslovnih in osebnih kompetenc

Upravljanje s človeškimi viri primarno zahteva oblikovanje primerne organizacijske strukture. Za uspešnost podjetja je ključno, da ljudje s pravimi lastnostmi zasedejo delovna mesta. Ustreznemu kadru s pravimi kompetencami je potrebno določiti pogoje delovanja.

Ko so osnovni pogoji zagotovljeni, preko treninga, razvoja veščin ter znanj zagotovimo uspešnost organizacije. Za uspešno poslovanje vam s celovitim pristopom pomagamo zasnovati strategijo upravljanja s človeškimi viri. (Letni razgovori, prepoznavanje profilov zaposlenih, ocena zadovoljstva, letni kadrovski načrti)

Človeški viri

Urejamo vašo dokumentacijo ali vam pomagamo pri sestavi akta o sistematizaciji delovnih mest.

V času nenehnih sprememb se od zaposlenega pričakuje, da se bo nenehno dodatno usposabljal in pridobival nova znanja. Hkrati se srečujemo s kadrom, ki s zaseda svojemu znanju in sposobnostim neprimerna mesta. Potrebe po izobraževanju se spreminjajo ter so skladne s trgom dela. Pri nas poskrbimo za primeren razvoj vaših sodelavcev.

Kadri

Najvišje rezultate bodo dosegali najbolj motivirani delavci. Najprej je potrebno ugotoviti njihova pričakovanja, potrebe in potencial.  Šele nato je mogoče uvesti ukrepe, ki bodo vašim zaposlenim omogočili realizirati njihov potencial.  Ključni za doseganje najvišjih ciljev so dobri vodilni delavci.

Dobro izurjen vodilni kader je predpogoj konkurenčnega podjetja. Z našo pomočjo pomagajte svojemu vodilnemu kadru, da bo svoje delo opravljal kar najbolje. Kompetentno vodstvo in jasna vizija sta prva koraka na poti k uspehu vašega podjetja.

Izvajamo coachinge na individualni ali skupinski ravni. Naučite se kako bolje komunicirati, kako se izogniti konfliktom in povečajte osebno rast.

Nudimo pestro paleto teambuilding ukrepov, ki jih prilagodimo posebnostim vaše ekipe sodelavcev in pri tem upoštevamo vaše želje.

Kadri

Stalno spremljanje dela, uspeha in napredka je ključnega pomena za dobro in uspešno delovanje vsakega podjetja. Le tako lahko tudi uspešno predvidimo potrebne ukrepe za razvoj kadra. S tem bomo povečali tudi zadovoljstvo in posledično tudi motivacijo zaposlenih.

Prebivalstvo se stara, viša se tudi meja, ko se posameznik lahko upokoji. Na delovnem mestu se podjetja srečujejo z neprecenljivim znanjem in izkušnjami starejših zaposlenih, hkrati pa s pomanjkljivostmi. Razvoj, predvsem tehnološki, prinaša novosti, ki jim starejši kader včasih ne more slediti. Naučite se, kako starejšim zaposlenim nuditi pogoje, v katerih se bodo dolgo dobro počutili in še naprej predstavljali kompetentnega sodelavca, strokovnjaka na svojem področju.

Ko nanese na mlajše zaposlene, so po navadi podkovani z znanjem najnovejših dognanj, po večini pa jim manjkajo dejanske izkušnje. S pomočjo naših delavnic se naučite, kako pomagati posameznikom, da izrazijo ves svoj potencial in pridobilo izkušnje.

V vsakem kolektivu se zaposleni srečujejo s predsodki, bodisi s področja starizma, bodisi seksizma, včasih zaradi domnevnega pomanjkanja kompetenc. Tudi na področju dela ima enakost enako definicijo kot v vsakdanjem življenju. Naučite se veščin, kako vsem nuditi enake pravice, ne glede na razlike med zaposlenimi.

Jasna pravila in poslovni odnosi so temelj vsakega podjetja. Dobri odnosi povečujejo posameznikovo produktivnost. Naučite se kako učinkovito in jasno postavili pravila z upoštevanje vseh akterjev.

Z natančno oceno zadovoljstva in znanja zaposlenih načrtujte ukrepe za rast njihovih kompetenc. Predvidite usposabljanja, preko katerih bodo vaši zaposleni pridobili nova neprecenljiva znanja, potrebna za dobro opravljanje svojega dela. S sofinanciranjem izobraževanj, ki bodo poskrbela za osebne kompetence vaših zaposlenih, boste okrepili pripadnost in motiviranost svojih delavcev.

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si