Kaj je požarni red?

Gre za grafična upodobitev trenutnega položaja v objektu. Prikazuje vse nevarnosti, potrebne naprave za rešitev iz nevarnosti in evakuacijske poti. V svojem bistvu je požarni red namenjen zaščiti ljudi, pa tudi lažjemu ukrepanju za to pristojnih organov pomoči (gasilci). Prav požarni red v svoji vsebini določa, kje se morajo nahajati gasilni aparati, hidranti in kako so urejeni izhodi v sili v primeru požara. Požarni red je nujno potreben v objektih, kjer se zadržuje več ljudi, saj v takšnih stavbah obstaja potencialna nevarnost preplaha in panike v primeru nevarnosti.

V podjetjih se varstvo pred požarom ureja s požarnim redom. Pravilnik o požarnem redu določila, da morajo lastniki ali uporabniki poslovnega, industrijskega in stanovanjskega objekta, razen enostanovanjskih objektov,  izdelati požarni red, v katerem določi:

 • organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih oz stanovalcev;
 • ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne ali bivalne razmere (kot so: prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja, ki iskri..);
 • odstranjevanje vseh gorljivih snovi;
 • podatek o predvidenem številu uporabnikov (glede na namembnosti);
 • ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih in plinskih naprav ter drugih virov vžiga;
 • ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo;
 • navodila za ravnanje v primeru požara;
 • način usposabljanja zaposlenih.

Pravilnik o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/2007) je natančneje opredelil ter določil, da ima požarni red tudi obvezne priloge, ki so:

 • izvleček požarnega reda, ta mora biti izobešen na vidnem mestu v objektu;
 • navodila za posameznike;
 • evidenčni list o rednem vzdrževanju, pregledih, preizkusih opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne zaščite ter izvajanju drugih ukrepov varstva pred požarom;
 • evidenčni list o usposabljanju zaposlenih
 • evidenčni listi o požarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah;
 • požarni načrt in načrt evakuacije, v kolikor je to potrebno.

Požarni red se izdela za že zgrajen objekt. Delodajalec  je dolžan zaposlene seznaniti z vsebino požarnega reda.
Požarni red je potrebno dopolniti in prilagoditi spremembam v primeru kakršnihkoli sprememb v objektu (sprememba organizacije, ukrepov, rekonstrukcija objekta itd.).

Usposabljanje zaposlenih iz Požarne varnosti

Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si